สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    เกตุคำขวา
 
1. นางธนิดา   โรงชัยภูมิ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินวัตร  สีดำ
2. เด็กชายประกายสิทธิ์  คำโสภา
3. เด็กชายภีมวัจน์  ปราบนอก
 
1. นางชลลดา   หาญประชุม
2. นายสุนทร  หาญประชุม
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธลิตา  หมั่นกิจ
2. เด็กหญิงฝนลดา  ทองผดุง
3. เด็กหญิงฟ้าลดา  ทองผดุง
4. เด็กหญิงศุภิสรา  หรั่งบุญลือ
5. เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีละครเลิศ
6. เด็กหญิงอารยา  แก้วฝ่ายนอก
 
1. นางชลลดา  หาญประชุม
2. นางสำราญ  จันนา
3. นางเพ็ญพร  ศรียางนอก
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   เพ็งโคตร
2. เด็กชายพงศธร  ศรีไสล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ทับละคร
 
1. นางสำราญ  จันนา
2. นางเพ็ญพร  ศรียางนอก
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 5 1. เด็กชายคฑาวุธ  โพธิวัฒน์
2. เด็กชายปริญญา  แก้วฝ่ายนอก
3. เด็กชายอาณัฐ  จัญปัญญา
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทับอาสา
2. นางสุรินทร  หิรัญคำ