สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนุสรา  ขอเสริมกลาง
 
1. นางสุภาพ  นวลพลกรัง
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทราวรรณ  ลายนอก
2. เด็กหญิงมุทิตา  ชุนสาย
3. เด็กหญิงศศิธร  ทบรมย์
 
1. นางกิตติมา  หินเมืองเก่า
2. นายแดนชัย  จันทร์ภิรมย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายกิตติภณ  ชุมหิน
2. เด็กชายนันทนากรณ์  ศรีประภาพงศ์
3. เด็กหญิงมุกดา  คำทา
4. เด็กหญิงอนุสรา  กองทองนอก
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ชอบสว่าง
 
1. นางสาวพิกุล  พันธ์วิริยะกุล
2. นางสุภาพ  นวลพลกรัง
 
4 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายเจษฎา  จันสุราช
 
1. นายวิทยา  ป้องลอด
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัชรีพร  เจริญดี
2. เด็กหญิงไอยดา  ฤทธิ์นอก
 
1. นางลัดดาวรรณ  รูขะจี
 
6 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายอดิศร  มินิชิด
 
1. นายวิทยา  ป้องลอด
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ช่างแก้ว
 
1. นางภาวนา  ประยงค์เพชร
 
8 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ตัวสระเกษ
2. เด็กหญิงคุนัญญา  นานอก
3. เด็กชายณัฐชัย  วิเชียร
4. เด็กหญิงปนัดดา  ชุมหิน
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  ขอเสริมกลาง
6. เด็กชายวุฒิชัย  สุวรรณโคตร
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ยศทราที
8. เด็กหญิงสุจิตรา  ขอเสริมกลาง
9. เด็กหญิงอารียา  คชเรนทร์
10. เด็กหญิงเดือนฉาย  จันทร์นอก
 
1. นายภัทรวุฒิ  ฉัตรแข็งขัน
2. นางสบงกช  ปิ่นภัคพูลลดา
3. นางสาวอัจฉรา  อาพัดนอก
 
9 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แพงวรรณ
2. เด็กหญิงมุกดา  คำทา
3. เด็กหญิงวราพร  ผ่องไพลิน
4. เด็กหญิงวันวิสา  คำทา
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีมุด
6. เด็กหญิงอนุสรา  กองทองนอก
7. เด็กหญิงอรปวีณา  เพชรสิน
8. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ปิ่นภัคพูลลดา
9. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ชอบสว่าง
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สวงนอก
 
1. นายภัทรวุฒิ  ฉัตรแข็งขัน
2. นางสบงกช  ปิ่นภัคพูลลดา
3. นางสาริสา  ขำโพธิ์
 
10 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แพงวรรณ
2. เด็กหญิงมุกดา  คำทา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีมุด
4. เด็กหญิงอรปวีณา  เพชรสิน
 
1. นางสบงกช  ปิ่นภัคพูลลดา
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายราเชนทร์  สุนทรสนิท
2. เด็กชายศรชัย  มหาดไทย
3. เด็กชายอนาวิน  จำปาป่า
 
1. นางกิตติมา  หินเมืองเก่า
2. นายแดนชัย  จันทร์ภิรมย์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายดนุกร  คชรินทร์
2. เด็กชายนัฐวัชร  บุปผาชาติ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  สาอุตม์
 
1. นายแดนชัย  จันทร์ภิรมย์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายธวัช  สอนสา
2. เด็กชายยงยุทธ  ลาดนอก
 
1. นางกิตติมา  หินเมืองเก่า
2. นายแดนชัย  จันทร์ภิรมย์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กชายขจรศักดิ์  คามวัน
2. เด็กหญิงน้ำตาล  คำทา
3. เด็กหญิงปรารถนา  เชื้อสามารถ
 
1. นายแดนชัย  จันทร์ภิรมย์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดีคล้ำ
2. เด็กชายภมรพรรณ  การถาง
3. เด็กชายภูมินทร์  วงศิริ
 
1. นางภาวนา  ประยงค์เพชร
2. นางสุภาพ  นวลพลกรัง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลดา  เจริญดี
 
1. นางภาวนา  ประยงค์เพชร
 
17 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงชลดา  เจริญดี
 
1. นางภาวนา  ประยงค์เพชร
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกธิราภรณ์  วรรณจิตร์
2. เด็กชายทรงวุฒิ  คำจันทร์ต๊ะ
3. เด็กหญิงปนัดดา  อาพัดนอก
 
1. นางสุภาพ  นวลพลกรัง
 
19 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงมลิวัลย์   กุดขุนทด
 
1. นางศศิธร  นัยวิกุล
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงฉัฐริการ์  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงผกาวัลย์  นานอก
3. เด็กชายพิพัฒน์  รักสุจริต
 
1. นางศศิธร  นัยวิกุล