สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนุสรา  ขอเสริมกลาง
 
1. นางสุภาพ  นวลพลกรัง
 
2 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายเจษฎา  จันสุราช
 
1. นายวิทยา  ป้องลอด
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัชรีพร  เจริญดี
2. เด็กหญิงไอยดา  ฤทธิ์นอก
 
1. นางลัดดาวรรณ  รูขะจี
 
4 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ตัวสระเกษ
2. เด็กหญิงคุนัญญา  นานอก
3. เด็กชายณัฐชัย  วิเชียร
4. เด็กหญิงปนัดดา  ชุมหิน
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  ขอเสริมกลาง
6. เด็กชายวุฒิชัย  สุวรรณโคตร
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ยศทราที
8. เด็กหญิงสุจิตรา  ขอเสริมกลาง
9. เด็กหญิงอารียา  คชเรนทร์
10. เด็กหญิงเดือนฉาย  จันทร์นอก
 
1. นายภัทรวุฒิ  ฉัตรแข็งขัน
2. นางสบงกช  ปิ่นภัคพูลลดา
3. นางสาวอัจฉรา  อาพัดนอก
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายธวัช  สอนสา
2. เด็กชายยงยุทธ  ลาดนอก
 
1. นางกิตติมา  หินเมืองเก่า
2. นายแดนชัย  จันทร์ภิรมย์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กชายขจรศักดิ์  คามวัน
2. เด็กหญิงน้ำตาล  คำทา
3. เด็กหญิงปรารถนา  เชื้อสามารถ
 
1. นายแดนชัย  จันทร์ภิรมย์