สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระพี้ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงชมพูนุช  วงศ์กันหา
 
1. นางชฎาพร  จอดนอก
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  สีพันลา
2. เด็กชายวิวัฒน์  แข็งการ
 
1. นางดวงจิตร์  ไพรงาม
2. นางหอมหวล  จันภิรมย์