สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 - - - 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุวรรณ
 
1. นางสำลี  ศรีโคตร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงธีมาพร  แก้วศรีนวล
 
1. นางสำลี  ศรีโคตร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.67 เงิน 19 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไปพะนา
 
1. นายสุธี  จันทร์ประสิทธิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงวีกาวิ  นุแรมรัมย์
 
1. นายสุธี  จันทร์ประสิทธิ์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายปรเมษฐ์  นามโคตร
2. เด็กชายฤทธิพร   มัครวาฬ