สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 - - - 1. เด็กหญิงเนตรนภา   การบรรจง
 
1. นางสาวสุทิน   เตียนพลกรัง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 0 -    
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 0 -    
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 0 -    
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.67 เงิน 16 1. เด็กหญิงจนิตรา    จิตรนอก
 
1. นางวิไล   วงศ์อินจันทร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.66 ทอง 6 1. เด็กชายภาณุมาศ   สังสีราช
 
1. นางวิไล   วงศ์อินจันทร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 0 -    
8 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 -    
9 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล   อดทน
 
1. นายประทวน   ภัทรธีรนาถ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์    การปลูก
2. เด็กหญิงดารัตน์  พรมป้อ
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  ตลอดกลาง
 
1. นางชื่นฤดี  จันทร์เดช
2. นางสาวศิริเพ็ญ  บุญสงค์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   วงศ์ศิริ
2. เด็กหญิงฐิดารัตน์    วัชระภิรมย์
3. เด็กหญิงศิรินาฏ   ทองคนทา
 
1. นางสาวศรีสุนันท์  ทองทิพย์
2. นางสาวสุทิน    เตียนพลกรัง
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 51.05 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกัลยาณี   สังสีราช
2. เด็กหญิงกิ่งฟ้า    แสพลกรัง
3. เด็กหญิงขวัญใจ    มั่นยืนยง
4. เด็กหญิงพีรดา    หากุศล
5. เด็กหญิงศิโรรัตน์    เอนกนงค์
6. เด็กหญิงสุนิษา   พับโพธิ์
7. เด็กหญิงอพัชชา  เงี้ยวสูงเนิน
8. เด็กหญิงออมสิน   ศรีอ่อน
 
1. นายมงคล  พงษ์พันธ์
2. นางสาวสุทิน   เตียนพลกรัง
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยอดเก่ง  แก้วพวง
2. เด็กหญิงวิภา  คำภิวัลย์
3. เด็กหญิงสุเมธี  ธรรมยุทย์
 
1. นางสมพร  พิบูลย์รุ่งเรื่อง
2. นางสุภาภรณ์  สุดวิลัย
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรเมศทร์  ประทง
2. เด็กชายอนุชา  บุตรศรี
 
1. นางชื่นฤดี  จันทร์เดช
2. นางสาวศิริเพ็ญ  บุญสงค์
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 -    
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอฐิติยา  ไชยนา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชื่นโพธิ์
3. เด็กชายเจษฎา  วิชิต
 
1. นางชื่นฤดี  จันทร์เดช
2. นางสมพร  พิบูลย์รุ่งเรือง
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  แผ่นเบื้อง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ใจกลม
3. เด็กชายศาสตรา  ศิริกำเนิด
 
1. นายมงคล  พงษ์พันธ์
2. นางสาวศิริเพ็ญ  บุญสงค์
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูรนันท์  ประทง
2. เด็กชายรัฐกร  สุขทวี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปะวะรัง
 
1. นางวิไล  วงศ์อินจันทร์
2. นางสมพร  พิบูลย์รุ่งเรื่อง
 
19 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเพชลดา   เงี้ยวสูงเนิน
 
1. นางวัชราภรณ์    มงคุณ
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 20 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สีหาใต้
2. เด็กชายปฎิพัท   เชิงเทิน
3. เด็กชายภูตะวัน    เพชรนอก
 
1. นายวัชราภรณ์  มงคุณ
2. นางสุภาภรณ์   สุดวิลัย
 
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงนิติยา   สังสีราช
2. เด็กหญิงนิราวัลย์   สังสีราช
3. เด็กหญิงศศิตา   สิงขา
 
1. นางวัชราภรณ์  มงคุณ
2. นางสุภาภรณ์   สุดวิลัย