สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 51.05 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกัลยาณี   สังสีราช
2. เด็กหญิงกิ่งฟ้า    แสพลกรัง
3. เด็กหญิงขวัญใจ    มั่นยืนยง
4. เด็กหญิงพีรดา    หากุศล
5. เด็กหญิงศิโรรัตน์    เอนกนงค์
6. เด็กหญิงสุนิษา   พับโพธิ์
7. เด็กหญิงอพัชชา  เงี้ยวสูงเนิน
8. เด็กหญิงออมสิน   ศรีอ่อน
 
1. นายมงคล  พงษ์พันธ์
2. นางสาวสุทิน   เตียนพลกรัง