สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.66 ทอง 6 1. เด็กชายภาณุมาศ   สังสีราช
 
1. นางวิไล   วงศ์อินจันทร์
 
2 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล   อดทน
 
1. นายประทวน   ภัทรธีรนาถ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์    การปลูก
2. เด็กหญิงดารัตน์  พรมป้อ
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  ตลอดกลาง
 
1. นางชื่นฤดี  จันทร์เดช
2. นางสาวศิริเพ็ญ  บุญสงค์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   วงศ์ศิริ
2. เด็กหญิงฐิดารัตน์    วัชระภิรมย์
3. เด็กหญิงศิรินาฏ   ทองคนทา
 
1. นางสาวศรีสุนันท์  ทองทิพย์
2. นางสาวสุทิน    เตียนพลกรัง
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยอดเก่ง  แก้วพวง
2. เด็กหญิงวิภา  คำภิวัลย์
3. เด็กหญิงสุเมธี  ธรรมยุทย์
 
1. นางสมพร  พิบูลย์รุ่งเรื่อง
2. นางสุภาภรณ์  สุดวิลัย
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรเมศทร์  ประทง
2. เด็กชายอนุชา  บุตรศรี
 
1. นางชื่นฤดี  จันทร์เดช
2. นางสาวศิริเพ็ญ  บุญสงค์
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอฐิติยา  ไชยนา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชื่นโพธิ์
3. เด็กชายเจษฎา  วิชิต
 
1. นางชื่นฤดี  จันทร์เดช
2. นางสมพร  พิบูลย์รุ่งเรือง
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  แผ่นเบื้อง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ใจกลม
3. เด็กชายศาสตรา  ศิริกำเนิด
 
1. นายมงคล  พงษ์พันธ์
2. นางสาวศิริเพ็ญ  บุญสงค์
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูรนันท์  ประทง
2. เด็กชายรัฐกร  สุขทวี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปะวะรัง
 
1. นางวิไล  วงศ์อินจันทร์
2. นางสมพร  พิบูลย์รุ่งเรื่อง
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเพชลดา   เงี้ยวสูงเนิน
 
1. นางวัชราภรณ์    มงคุณ
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงนิติยา   สังสีราช
2. เด็กหญิงนิราวัลย์   สังสีราช
3. เด็กหญิงศศิตา   สิงขา
 
1. นางวัชราภรณ์  มงคุณ
2. นางสุภาภรณ์   สุดวิลัย