สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพรรณี  บัณฑิตย์
 
1. นางศรีสุรางค์  ทองพันธ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชัยภูธร
 
1. นางศิริกัลยา  มณีจันทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กชายศุภกริช  พยุหะ
2. เด็กหญิงเชาวลักษณ์  คำมูล
 
1. นางกรรณิกา  ทางไธสง
2. นางสาวสุนิษา  นาชิด
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ชัยพระอินทร์
2. เด็กหญิงอัษฎาภา  พุทธชาติ
 
1. นางสาวจิณณพัต  ธนาทรงบุญ
2. นางสาวพัชชาพร  อาจจุฬา
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงศิรินญา  วงค์นภาพรกุล
 
1. นางศรีสุรางค์  ทองพันธ์
 
6 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันญารัตน์  ทองคำ
2. เด็กหญิงกัลยา  ชุ่มสีดา
3. เด็กชายกิตติ  วงษ์กันหา
4. เด็กหญิงขนิษฐา  เสนนอก
5. เด็กหญิงจันทิมา  ผาจันทร์
6. เด็กหญิงจิรวดี  เพราะจันทร์
7. เด็กหญิงจิราพร  นานอก
8. เด็กหญิงชลธิชา  ชะอุ่มเกษ
9. เด็กชายชาญณรงค์  หลงสุวรรณ
10. เด็กชายชูศักดิ์  เคารพ
11. เด็กชายธนพนธ์  สีพิมพ์
12. เด็กชายธนวัฒน์  ทองภูบาล
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์วิเศษ
14. เด็กชายธีรภัทร  เศษภักดี
15. เด็กชายนิคม  คำมูล
16. เด็กหญิงประกายศรี  เศษภักดี
17. เด็กชายปวีณา  ชูเดช
18. เด็กหญิงพจนีย์  นานอก
19. เด็กหญิงพิชญา  เจริญใจ
20. เด็กชายวัชรากร  เทียมทัน
21. เด็กหญิงวิมาลา  กองเกิด
22. เด็กชายวุฒิพงศ์  สุขแก้ว
23. เด็กหญิงศิรินญา  วงค์นภาพรกุล
24. เด็กชายศิริวัฒน์  วงษ์ชาลี
25. เด็กชายศุภกริช  พยุหะ
26. เด็กหญิงสกาวรินทร์  ดีเรือก
27. เด็กหญิงสุพรรณี  บัณฑิตย์
28. เด็กหญิงสุพรรณี  กิ่งเมือง
29. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีบุตรสี
30. เด็กหญิงสุภาวดี  ภูระบัด
31. เด็กหญิงสโรชา  ป่าพิมาย
32. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  การไร่นอก
33. เด็กหญิงอนุสรา  โกสมสัย
34. เด็กชายอรรถวุฒิ  ชินบุตร
35. เด็กชายอัชชา  ศรีนอก
36. เด็กชายอิศรา  เกียรตินอก
37. เด็กชายเกรียงไกร  แก้วพรม
38. เด็กหญิงเชาวลักษณ์  คำมูล
39. เด็กชายเทพพร  ศรีพาน
40. เด็กชายโกศล  พงษ์วัชรากร
 
1. นายกนกศักดิ์  ทองพันธ์
2. นางกรรณิกา  ทางไธสง
3. นายกิตติพงษ์  ข้อสว่าง
4. นายปริญญา  ประจง
5. นายวีรพงษ์  ศรีอภัย
6. นายวีระชัย  รัตรองใต้
7. นางศรีสุรางค์  ทองพันธ์
8. นางศิริกัลยา  มณีจันทร์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนาธร  อัตริต
2. เด็กชายอรรถวุฒิ  ชินบุตร
 
1. นายกิตติพงษ์  ข้อสว่าง
2. นางสาวจิณณพัต  ธนาทรงบุญ
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายธีรดนย์  วงศ์อินตา
 
1. นางสาวพัชชาพร  อาจจุฬา