สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กชายศุภกริช  พยุหะ
2. เด็กหญิงเชาวลักษณ์  คำมูล
 
1. นางกรรณิกา  ทางไธสง
2. นางสาวสุนิษา  นาชิด