สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 16 1. เด็กชายคมสัน  ศรีรัง
 
1. นายบุญโฮม  ศรีเที่ยง
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพรมมินทร์  พรมพาน
 
1. นายวิพัฒน์  ทีนะกุล
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธีรพล  เพ็งโคตร
 
1. นางสาวณิชชาภัทร  วรรคเสริญ
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แพววรรณ
 
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพันกร  เวทย์จรัส
 
1. นายวิพัฒน์  ทีนะกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุตรมะลา
2. เด็กชายองอาจ  ทัพอุดม
3. เด็กชายอิทธิรัฐ  คชรินทร์
 
1. นายพาสันต์  เวทย์จรัส
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงมีชุตา  บุญพรม
2. เด็กหญิงศันสนีย์  สาอุตย์
 
1. นางสาวณิชชาภัทร  อรรคเสริญ
 
8 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  อุทยานวิชา
2. เด็กหญิงกาญจนา  สุโพนาสี
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุตรมะลา
4. เด็กหญิงกิ่งทอง  กำเหนิดสุข
5. เด็กหญิงจินตนา  พลยางนอก
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  นินทะสิงห์
7. เด็กหญิงฐาปนี  ทองสี
8. เด็กชายธนพล  วงศ์ศิริ
9. เด็กชายธรรพ์ณธร  พาหวิน
10. เด็กชายธวัชชัย  ประภาวิชา
11. เด็กชายธวัชชัย  เทพเมย
12. เด็กหญิงปนัดดา  ศิริมาศกูล
13. นางสาวปาริชาติ  ดวงแพงมาตร
14. เด็กชายพรหมมินทร์  พรมพาน
15. เด็กชายพันกร  เวทย์จรัส
16. เด็กชายพีรพล  ลาละคร
17. เด็กชายภูวนาท  สอนบุตรดี
18. เด็กหญิงมณี  ไพรสันต์
19. เด็กชายวุฒิชัย  มาเหง่า
20. นายวโรดม  ลาภเกิด
21. เด็กหญิงศันสนีย์  ชัยโชค
22. นางสาวศันสนีย์  สาอุตม์
23. เด็กหญิงศิริกัญญา  บุญแดง
24. เด็กหญิงสมหญิง  มาตย์สาลี
25. เด็กชายสิทธิโชค  ศรยิง
26. เด็กหญิงสุกัญญา  สมภาร
27. เด็กหญิงสุพัตรา  พันปาน
28. นางสาวสุมินตรา  ถอยกระโทก
29. เด็กหญิงสโรชา  โปร่งจันทึก
30. นางสาวอทิตยา  อาจจุลฬา
31. เด็กหญิงอัปสร  ปัญญาพิมพ์
32. นางสาวอุไรวรรณ  ลาละคร
33. เด็กหญิงเกศริน  เจริญดี
34. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปานสาลี
35. เด็กชายเมธา  โนเปือย
36. นางสาวเสาวลัดดิ์  สาอุตม์
 
1. นางสาวณิชชาภัทร  อรรคเสริญ
2. นางปัณชญา  แสงนอก
3. นายพงศธร  ห้องแซง
4. นางพยุง  สอนบุตรดี
5. นางสาวสุขกมล  แสงวันดี
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสนวันดี
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  สีทอง
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันปาน
4. เด็กหญิงมัชญา  ชัยประดิษฐ์
5. เด็กหญิงวิชุดา  เพิ่มพูน
 
1. นางภัทรารัตน์  มาเหง่า
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  นินทะสิงห์
2. เด็กชายธนพล  วงศ์ศิริ
3. เด็กหญิงรัชนีกร  แนะนำ
4. เด็กหญิงศิริกัญญา  บุญแดง
5. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทรานวคุณ
6. เด็กหญิงสโรชา  โปร่งจันทึก
 
1. นางภัทรารัตน์  มาเหง่า
2. นางรัตนาภรณ์  เวทย์จรัส
3. นางสุภาพ  วังหอม
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จำปาหวาย
2. เด็กชายมุขพล  เมธี
 
1. นายพาสันติ์  เวทจรัส
 
12 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มาตรวังแสง
 
1. นางสาวณัฐปรีญา  ผายพลฤกษ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอทิตยา  อาจจุลฬา
 
1. นางรัตนาภรณ์  เวทย์จรัส
 
14 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กชายธนวัฒน์  สินสมบัติ
 
1. นางสาวณัฐปรีญา  ผายพลฤกษ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายชานนท์  พิมพ์สอน
2. เด็กชายวรายุทธ  บุญมา
3. เด็กชายวายุ  แพนไธสง
4. เด็กชายสุรชาติ  นาชิด
5. เด็กชายอนุชิต  เรืองเดช
6. เด็กชายเกริกฤทธิ์  กองเกิด
 
1. นายวิพัฒน์  ทีนะกุล
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กาหาวงศ์
2. เด็กหญิงสุมิลตา  ขุนเณร
3. เด็กหญิงเมษญา  แสงตะวัน
 
1. นางสุขกมล  แสงวันดี