สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุตรมะลา
2. เด็กชายองอาจ  ทัพอุดม
3. เด็กชายอิทธิรัฐ  คชรินทร์
 
1. นายพาสันต์  เวทย์จรัส
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอทิตยา  อาจจุลฬา
 
1. นางรัตนาภรณ์  เวทย์จรัส
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กชายธนวัฒน์  สินสมบัติ
 
1. นางสาวณัฐปรีญา  ผายพลฤกษ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายชานนท์  พิมพ์สอน
2. เด็กชายวรายุทธ  บุญมา
3. เด็กชายวายุ  แพนไธสง
4. เด็กชายสุรชาติ  นาชิด
5. เด็กชายอนุชิต  เรืองเดช
6. เด็กชายเกริกฤทธิ์  กองเกิด
 
1. นายวิพัฒน์  ทีนะกุล
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กาหาวงศ์
2. เด็กหญิงสุมิลตา  ขุนเณร
3. เด็กหญิงเมษญา  แสงตะวัน
 
1. นางสุขกมล  แสงวันดี