สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิภาพร  คำพิชัย
 
1. นางสาวอำภา  ช่างเกวียน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอนัญญา   ผ่องโสภา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แก้วฝ่าย
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ภูมี
 
1. นางอาภรรัตน์  เกศศรีพงษ์ศา
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยุภาวรรณ  ขันโอลาน
 
1. นางสาวอำภา  ช่างเกวียน
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายจีรวัฒน์  พลศรี
2. เด็กหญิงสุนารี  เสียดกำปัง
 
1. นางสาวอำภา  ช่างเกวียน
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกฤตภาส  โสวรรณี
 
1. นางสุภางค์ศรี  โทแหล่ง
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70.5 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษดา  คลังใหญ่
2. เด็กหญิงพิชชญา  จันทร์ศรีรัตน์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีรักษา
 
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงพิชญา  ปีแหล่
2. เด็กหญิงเวณิกา  เต็งทา
 
1. นางอำภา  ช่างเกวียน
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  สมอแข็ง
2. เด็กชายศุภกร  โนนแสน
3. เด็กชายโชคชาญชัย  ทองภู
 
1. นางธนินี  การปลูก
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายนพรัตน์  พรมน้ำค้่าง
 
1. นางจิตยาภร  พิมพิสาร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  โพธิไชย์
 
1. นางธนินี  การปลูก
 
12 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายนครินทร์  พระโยโค
 
1. นางศิราณี  พระภิเดช
 
13 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกัลยาณี  กัมหาวงษ์
 
1. นางธนินี  การปลูก
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรณทิพา  ข่าทิพย์พาที
2. เด็กหญิงอัจจิมา  ผ่องโสภา
 
1. นางธนนี  การปลูก
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ปาปะไพ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขกลาง
3. เด็กหญิงรัศมีฉาย  ประพันธ์
 
1. นางนิยม  จันทร์ศรีรัตน์
2. นางเพ็ญศรี  ชิดสูงเนิน