สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกฤตภาส  โสวรรณี
 
1. นางสุภางค์ศรี  โทแหล่ง
 
2 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกัลยาณี  กัมหาวงษ์
 
1. นางธนินี  การปลูก