สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิภาพร  คำพิชัย
 
1. นางสาวอำภา  ช่างเกวียน
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70.5 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษดา  คลังใหญ่
2. เด็กหญิงพิชชญา  จันทร์ศรีรัตน์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีรักษา
 
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายนพรัตน์  พรมน้ำค้่าง
 
1. นางจิตยาภร  พิมพิสาร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  โพธิไชย์
 
1. นางธนินี  การปลูก
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรณทิพา  ข่าทิพย์พาที
2. เด็กหญิงอัจจิมา  ผ่องโสภา
 
1. นางธนนี  การปลูก