สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูขาด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 - - - 1. เด็กชายสรวิชญ์  วัจนศิริเสถียร
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์วิริยากุล
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงเขมจิรา  อัฆฒ์จรูญโรจน์
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์วิริยากุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  จันเทศ
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ประดิษฐ์นอก
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วัจนศิริเสถียร
4. เด็กหญิงอรวี  โพธิ์ขี
5. เด็กชายเอกรินทร์  อาจจุฬา
 
1. นางเบ็ญจา  พระเมเด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  นามวงศ์ษา
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ดวงมาลี
3. เด็กหญิงรัตนาพร  หวันเทน
4. เด็กหญิงวารีรัตน์  พรายลมูน
5. เด็กหญิงเกวลิน  มณฑาทิพย์
 
1. นายณัฐภูมิ  รานอก
2. นางนิภาพร  ทองพันธ์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 1. เด็กชายทวีศักดิ์  พลพราหมณ์
2. เด็กชายพิเชษฐ์  แก้วฝ่ายนอก
3. เด็กหญิงมาริษา  ดวงมาลี
 
1. นายณัฐภูมิ  รานอก
2. นางสาววารุณี  สาลีพวง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงนุชนาถ  สมานมิตร
2. เด็กหญิงภัศรา  ดุจจานุทัศน์
3. เด็กหญิงวงเดือน  จันทรวงศา
4. เด็กหญิงอริดา  แสวง
5. เด็กหญิงอารีญา  แก้วฝ่ายนอก
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ขุนเณร
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์วิริยากุล
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัศรา  ดุจจานุทัศน์
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์วิริยากุล
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  หวันแทน
2. เด็กหญิงอริสา  จำปานิล
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์วิริยากุล
2. นางนัตย์ฉา  มณีจันทร์
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงภัทรจิตรา  โลไธสง
2. เด็กชายสมบูรณ์  เพ็งพูล
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์วิริยากุล
2. นางนิภาพร  ทองพันธ์
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 10 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เก่งนอก
2. เด็กชายธนกรณ์  วงศ์คำทา
3. เด็กชายพิเชษฐ์  แก้วฝ่ายนอก
 
1. นายณัฐภูมิ  รานอก
2. นางสาววารุณี  สาลีพวง
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธรรพ์ชนะ  นวนประโคน
2. เด็กชายวิชัย  เบ้านอก
 
1. นายณัฐภูมิ  รานอก
2. นางสาววารุณี  สาลีพวง
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงวงเดือน  จันทร์วงศา
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์วิริยากุล