สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูขาด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 1. เด็กชายทวีศักดิ์  พลพราหมณ์
2. เด็กชายพิเชษฐ์  แก้วฝ่ายนอก
3. เด็กหญิงมาริษา  ดวงมาลี
 
1. นายณัฐภูมิ  รานอก
2. นางสาววารุณี  สาลีพวง