สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูขาด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  นามวงศ์ษา
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ดวงมาลี
3. เด็กหญิงรัตนาพร  หวันเทน
4. เด็กหญิงวารีรัตน์  พรายลมูน
5. เด็กหญิงเกวลิน  มณฑาทิพย์
 
1. นายณัฐภูมิ  รานอก
2. นางนิภาพร  ทองพันธ์
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงภัทรจิตรา  โลไธสง
2. เด็กชายสมบูรณ์  เพ็งพูล
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์วิริยากุล
2. นางนิภาพร  ทองพันธ์
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 10 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เก่งนอก
2. เด็กชายธนกรณ์  วงศ์คำทา
3. เด็กชายพิเชษฐ์  แก้วฝ่ายนอก
 
1. นายณัฐภูมิ  รานอก
2. นางสาววารุณี  สาลีพวง
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงวงเดือน  จันทร์วงศา
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์วิริยากุล