สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูขาด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  จันเทศ
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ประดิษฐ์นอก
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วัจนศิริเสถียร
4. เด็กหญิงอรวี  โพธิ์ขี
5. เด็กชายเอกรินทร์  อาจจุฬา
 
1. นางเบ็ญจา  พระเมเด
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงนุชนาถ  สมานมิตร
2. เด็กหญิงภัศรา  ดุจจานุทัศน์
3. เด็กหญิงวงเดือน  จันทรวงศา
4. เด็กหญิงอริดา  แสวง
5. เด็กหญิงอารีญา  แก้วฝ่ายนอก
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ขุนเณร
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์วิริยากุล
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัศรา  ดุจจานุทัศน์
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์วิริยากุล
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  หวันแทน
2. เด็กหญิงอริสา  จำปานิล
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์วิริยากุล
2. นางนัตย์ฉา  มณีจันทร์
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธรรพ์ชนะ  นวนประโคน
2. เด็กชายวิชัย  เบ้านอก
 
1. นายณัฐภูมิ  รานอก
2. นางสาววารุณี  สาลีพวง