สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงปทุมทอง  ปะตังพลัง
 
1. นายประยงค์  หันตุลา
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภูตะเวช
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  พรมแสนสอน
 
1. นายประยงค์  หันตะลา
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปนัดดา  ประวันนา
2. เด็กหญิงวรรณรดา  โพสีจัน
3. เด็กหญิงสุธาสินี  แปงกลาง
 
1. นางสาวอรทัย  ไชยนรินทร์
2. นางเยาวรัตน์  ยิ้มแย้ม
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอภิญญา  วันนา
2. เด็กหญิงเพ็ญชุลีกร  พลหาญ
 
1. นางสาวอัญชลินทร์  พงศ์รชตนันท์
 
5 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุษบา  ศิริแวว
2. เด็กหญิงพิมภรณ์  ดอกอำพัน
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ถาพิลา
 
1. นายนักรบ  ภัทรบูรณ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 11 1. เด็กชายประกายเพชร  ไชยคิรินทร์
2. เด็กหญิงอภัสรา  พลอยขุนทด
 
1. นางประภาพร  สิงห์สี
2. นางสาวอัญชลินทร์  พงศ์รชตนันท์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กชายชัยยงค์  คำภู
2. เด็กหญิงพัชรา  เพชรแก้ว
 
1. นางประภาพร  สิงห์สี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจริยา  น้ำคำ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สีมาพล
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  เสือสา
4. เด็กหญิงนิชยา  มะลิซ้อน
5. เด็กหญิงปนัดดา  ประวันนา
6. เด็กหญิงปราถนา  เรืองศิริ
7. เด็กหญิงพัชรา  เพชรแก้ว
8. เด็กหญิงวรรณนิษา  ทบแก่น
9. เด็กหญิงสนธวี  ทองดี
10. เด็กหญิงอริษา  ถาพิลา
 
1. นางจุฬาภรณ์  ภัทรโภคิน
2. นายสุชาติ  ปานาลาด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
10 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  พันเถร
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เป้งใชโม
3. เด็กหญิงอภิญญา  สุโพธิ์
 
1. นางสมศรี  ปานาลาด
2. นายอาทิตย์  ทบวงษ์ศรี
 
11 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายคชรินทร์  นครวงค์
 
1. นายประยงค์  หันตุลา
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกมลเทพ  แก้ววังอ้อ
2. เด็กชายธีระพงษ์  ไชยสง
3. เด็กชายพนาเวส  การะโชติ
 
1. นางประภาพร  สิงห์สี
2. นางสาวอัญชลินทร์  พงศ์รชตนันท์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78.9 เงิน 6 1. เด็กชายคชาพล  สายเมฆ
2. เด็กชายชัยนรินทร์  อินทะจันทร์
3. เด็กชายวัชระพล  สมบูรณ์
 
1. นางประภาพร  สิงห์สี
2. นางสาวอัญชลินทร์  พงศ์รชตนันท์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิภาดา  ทองภู
2. เด็กหญิงสุณิสา  ทัดไธสง
 
1. นายทองใบ  วงศ์อินจันทร์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายพีระพงษ์  ปรมาคะโม
2. เด็กชายวีระพงษ์  ทองภู
 
1. นายทองใบ  วงศ์อินจันทร์