สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอภิญญา  วันนา
2. เด็กหญิงเพ็ญชุลีกร  พลหาญ
 
1. นางสาวอัญชลินทร์  พงศ์รชตนันท์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจริยา  น้ำคำ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สีมาพล
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  เสือสา
4. เด็กหญิงนิชยา  มะลิซ้อน
5. เด็กหญิงปนัดดา  ประวันนา
6. เด็กหญิงปราถนา  เรืองศิริ
7. เด็กหญิงพัชรา  เพชรแก้ว
8. เด็กหญิงวรรณนิษา  ทบแก่น
9. เด็กหญิงสนธวี  ทองดี
10. เด็กหญิงอริษา  ถาพิลา
 
1. นางจุฬาภรณ์  ภัทรโภคิน
2. นายสุชาติ  ปานาลาด
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกมลเทพ  แก้ววังอ้อ
2. เด็กชายธีระพงษ์  ไชยสง
3. เด็กชายพนาเวส  การะโชติ
 
1. นางประภาพร  สิงห์สี
2. นางสาวอัญชลินทร์  พงศ์รชตนันท์