สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงปทุมทอง  ปะตังพลัง
 
1. นายประยงค์  หันตุลา
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภูตะเวช
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  พรมแสนสอน
 
1. นายประยงค์  หันตะลา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78.9 เงิน 6 1. เด็กชายคชาพล  สายเมฆ
2. เด็กชายชัยนรินทร์  อินทะจันทร์
3. เด็กชายวัชระพล  สมบูรณ์
 
1. นางประภาพร  สิงห์สี
2. นางสาวอัญชลินทร์  พงศ์รชตนันท์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิภาดา  ทองภู
2. เด็กหญิงสุณิสา  ทัดไธสง
 
1. นายทองใบ  วงศ์อินจันทร์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายพีระพงษ์  ปรมาคะโม
2. เด็กชายวีระพงษ์  ทองภู
 
1. นายทองใบ  วงศ์อินจันทร์