สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 11 1. เด็กชายประกายเพชร  ไชยคิรินทร์
2. เด็กหญิงอภัสรา  พลอยขุนทด
 
1. นางประภาพร  สิงห์สี
2. นางสาวอัญชลินทร์  พงศ์รชตนันท์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กชายชัยยงค์  คำภู
2. เด็กหญิงพัชรา  เพชรแก้ว
 
1. นางประภาพร  สิงห์สี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  พันเถร
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เป้งใชโม
3. เด็กหญิงอภิญญา  สุโพธิ์
 
1. นางสมศรี  ปานาลาด
2. นายอาทิตย์  ทบวงษ์ศรี