สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาดอนบก สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิง ณิชาภัทร  สุริยันต์
 
1. นางแสงจันทร์  ศรีนอก
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายต้น  อินทร์นอก
 
1. นางจิรัชยา  ขาวผ่อง
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุลัดดา   รัตนสมบูรณ์
 
1. นางแสงจันทร์  ศรีนอก