สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพรรณิภา  เสนามาตย์
 
1. นางณัฐรีย์  คงจิตรค้า
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงลลิตา  ทอนสูงเนิน
 
1. นางณัฐรีย์  คงจิตรค้า
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงภีรญา  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นางทิวากร  สังแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปะวะเค
2. เด็กหญิงสุพรรษา  คำผม
3. เด็กหญิงอรสา  บุญสิทธิ์
 
1. นางนงลักษณ์  บัวบาน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  สุภาพ
2. เด็กหญิงดวงทิพย์  นิลยาน
3. เด็กหญิงมาลินี  เถียนนอก
4. เด็กหญิงวราภรณ์  รักสุจริต
5. เด็กชายเสกสรร  ไชยชนะ
 
1. นางกนกวรรณ  บับใหม่
2. นางสิรินทรา  วงเวียน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 18 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงจันทร์
 
1. นางนงลักษณ์  บัวบาน
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงทาริกา  หมวกผา
2. เด็กชายภูบดินทร์  สุมลนอก
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุญส่ง
 
1. นางนงลักษณ์  บัวบาน
2. นางสิรินทรา  วงเวียน
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันทิมา  เพียรแก้ว
2. เด็กชายพงศกร  สิงห์เหม่
3. เด็กชายอิสระ  ชาภักดี
 
1. นางสาวนภัสนันท์  เดชนาดี
2. นางอัญชุลี  ดีสวน