สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพรรณิภา  เสนามาตย์
 
1. นางณัฐรีย์  คงจิตรค้า
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงลลิตา  ทอนสูงเนิน
 
1. นางณัฐรีย์  คงจิตรค้า
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  สุภาพ
2. เด็กหญิงดวงทิพย์  นิลยาน
3. เด็กหญิงมาลินี  เถียนนอก
4. เด็กหญิงวราภรณ์  รักสุจริต
5. เด็กชายเสกสรร  ไชยชนะ
 
1. นางกนกวรรณ  บับใหม่
2. นางสิรินทรา  วงเวียน