สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปะวะเค
2. เด็กหญิงสุพรรษา  คำผม
3. เด็กหญิงอรสา  บุญสิทธิ์
 
1. นางนงลักษณ์  บัวบาน
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงทาริกา  หมวกผา
2. เด็กชายภูบดินทร์  สุมลนอก
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุญส่ง
 
1. นางนงลักษณ์  บัวบาน
2. นางสิรินทรา  วงเวียน
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันทิมา  เพียรแก้ว
2. เด็กชายพงศกร  สิงห์เหม่
3. เด็กชายอิสระ  ชาภักดี
 
1. นางสาวนภัสนันท์  เดชนาดี
2. นางอัญชุลี  ดีสวน