สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชัยมงคล   พันน้อยนนท์
2. เด็กชายชาญณรงค์   ยศสมบัติ
 
1. นายบุญเลิศ   จันทร์เดช
2. นางประไพพิศ   แก้วดอนรี
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศรันย์   พงษสระพัง
2. เด็กชายเอกราช   พรดอนก่อ
 
1. นายสมเดช   แอบบัว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิติยาพร   ทองจอก
2. เด็กหญิงชลิตา  ผินนอก
3. เด็กหญิงปนิดา   บ่าพิมาย
4. เด็กหญิงมัณฑนา   จัดนอก
5. เด็กหญิงอนงค์นาถ    ไพรนอก
 
1. นางภัทวดี   พืชนอก
2. นางสุธาธินี    คร่อมกระโทก
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายปกรณ์   ณะวิเศษ
 
1. นางประไพพิศ   แก้วดอนรี
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุพัตรา    เทศหนู
2. เด็กหญิงสุพัตรา    เทศหนู
 
1. นางประไพพิศ   แก้วดอนรี
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายปกรณ์  ณะวิเศษ
 
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุพัตรา  เทศหนู
 
1. นางภัทรวดี  พืชนอก
 
8 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกอร   ปุริโส
2. เด็กหญิงณัฐหทัย   พะมะลาพา
3. เด็กชายธราธิป   บุญมา
4. เด็กชายประมวล   ไพเราะ
5. เด็กชายพยัตติพล   บุญมา
6. เด็กชายสถาพร  วิลุนพันธ์
7. เด็กหญิงอริสา   ทองอินทร์
8. เด็กหญิงไอลดา   พันธุ์ไพบูลย์
 
1. นายมานะ    ทูนไธสง
2. นางสุวรรณี   ใบพิมูล
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กชายกฤษณะ   บุตรศรีภูมิ
2. เด็กหญิงนัฐริกา   บิงกระโทก
3. เด็กหญิงประทุมวรรณ   โคมขุนทด
 
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73 เงิน 11 1. เด็กชายเจษฎา    ทองบัวลา
 
1. นางประไพพิศ   แก้วดอนรี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพัตา    เทศหนู
 
1. นางประไพพิศ   แก้วดอนรี
 
12 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลิตา   ผินนอก
 
1. นางประไพพิศ   แก้วดอนรี
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 15 1. เด็กชายณัฐภูมิ   แน่นพิมาย
2. เด็กหญิงพรพิมล   แคนติ
3. เด็กชายวีระทิตย์   พรไตร
4. เด็กชายอนุวัฒน์   สีแก้ว
5. เด็กหญิงอินทิรา   พันธ์ไพบูลย์
6. เด็กชายเจษฎา   ทองบัวลา
 
1. นายบุญเลิศ    จันทร์เดช
2. นายมานะ   ทูนไธสง
3. นายสมเดช    แอบบัว
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายชุติชไชย  มหาทรัพย์
2. เด็กชายณัฐพล  ชาวสวน
 
1. นายสมเชด  แอบบัว
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชุติไชย  มหาทรัพย์
2. เด็กชายประมวล  ไพเราะ
 
1. นายบุญเลิศ  จันทร์เดช
2. นางภัทรวดี  พืชนอก
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายต้นคิด  ทองอินทร์
2. เด็กชายธราธิป  บุญมา
3. เด็กชายพีรพงษ์  กวดนอก
 
1. นางประไพพิศ  แก้วดอนรี
2. นางสุจิตรา  ผดุงโชค
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  ชาวสวน
 
1. นายสมเดช  แอบบัว
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มาตย์คำมี
2. เด็กหญิงปวีณา  มาตย์คำมี
3. เด็กหญิงพันณิดา  จัดนอก
4. เด็กหญิงสุวรรณา  นกสามเมือง
5. เด็กหญิงอริษา  ทองอินทร์
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พรไธสง
 
1. นายมานะ  ทูนไธสง
2. นางสุวรรณี  ใบพิมูล
3. นางอ้อมใจ  ศรีสุข