สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 - - - 1. เด็กหญิงวรรณิตา   ผกามาศ
 
1. นางทองจันทร์   พรมป้อ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงอภิชญา    เสริฐประสม
 
1. นายนคร   แถวไธสง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์   กล้าหาญ
 
1. นางชัญญา   คำสาลีรักษ์
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงสุภาพร   บัวกลาง
 
1. นายนคร   แถวไธสง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   เสริฐประสม
2. เด็กหญิงวิภาวดี   ปลิดกลาง
3. เด็กหญิงศศิธร   ประเสริฐนอก
 
1. นางทองจันทร์   พรมป้อ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิรนันท์   แซ่เตียว
2. เด็กชายพรภูมินทร์   จันทะคำ
 
1. นายณัฐวุฒิ    วิเศษวงษา
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐพงษ์   โตเหล็ก
2. เด็กหญิงพรชิตา   นาคเกิดพเนาว์
 
1. นายณัฐวุฒิ   วิเศษวงษา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายเมธัช    เยาวนิช
 
1. นางอมรรัตน์   บุญมา
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายภาคิน   บุญมา
 
1. นางนาลอน   หารเสนา