สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกู่ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงเสาวภา  สุขเพิ่ม
 
1. นางลำภู  ชาประชุม
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กชายกฤษณะ  บรรจงนอก
2. เด็กชายคำพันธ์  การถาง
3. เด็กชายนัฐพล   สร้อยนอก
 
1. นางลำภู  ชาประชุม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงบุยยา  กรวยสวัสดิ์
 
1. นางลำภู  ชาประชุม
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  กรวยสวัสดิ์
 
1. นางลำภู  ชาประชุม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงสมฤทัย  กรวยสวัสดิ์
 
1. นางสุพิน  สีมาชัย