สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงอริสสรา   ไขเขว้า
 
1. นางสมมาศ   รูปดี
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงจุราภรณ์   ศรียางนอก
 
1. นางสมบัติ   ทูนไธสง
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงปรารถนา   ศรีพนม
 
1. นางสมบัติ    ทูนไธสง
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36.5 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงพัชญานุช   แถวไธสง
 
1. นางวิไลภรณ์   กันกำแหง
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กชายหรรษา   เทพที
 
1. นางวิไลภรณ์    กันกำแหง
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายชัชนันท์   หวังนอก
 
1. นางกนกพร   บดสันเทียะ
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปวีนา   ปะวันจะ
2. เด็กหญิงสิริญญา   วิถี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   วงหาเทพ
 
1. นางสุทัสสา   ไตรเมธาวี
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   เนตรแก้ว
2. เด็กหญิงนิดา    โม้ตา
 
1. นายปฏิญญา   ภิญโญ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เนตรแก้ว
2. เด็กหญิงนิดา  โม้ตา
 
1. นายสมเกียรติ  ขอโหมกลาง
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงแพรพลอย   เสริมรัมย์
 
1. นางทิพยาภรณ์    วรรณพงษ์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปกีรนันท์   ชาติฉำ
2. เด็กหญิงปริชมน   คำสุวรรณ์
 
1. นางดวงตา   สุทธิปริญญานนท์
2. นางสาวพรพิมล   นาจันทร์หอม
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิม  ศรีสารคาม
2. เด็กหญิงวธูศิริ  บรรจงโคกกรวด
3. เด็กหญิงอริศรา  มารศรี
 
1. นางเบญจวรรณ  บรรจง
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงเกวลิน   พงษาเทศ
2. เด็กหญิงเกศมณี   รักสุจริต
 
1. นางสาวพรพิมล   นาจันทร์หอม
 
14 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงกาญจนา   ใจมั่น
 
1. นางสาวพัชรีวรรณ   คุ้มบัว
 
15 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงอารีรัตน์   แขกใจเย็น
 
1. นางรัชนีย์    บุญเกิด
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 17 1. เด็กหญิง.รุจิรา   สินกอง
2. เด็กชายกุมภาพันธ์   วัชรภิรมย์
3. เด็กชายธนชัย   คร่ากระโทก
4. เด็กชายธีรวัฒน์   พยัคฆศรี
5. เด็กชายมาลิษา   บรรจงโคกกรวด
6. เด็กชายวุฒินันท์   ทาไธสงค์
 
1. นางประภัสสร   โรจนสังหทัย
2. นางอุไลวรรณ   ศรีพูน
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคงเพชร  การเพียร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ทุมนานอก
 
1. นางกนกพร  บดสันเทียะ
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 14 1. เด็กชายฐณวัฒน์    เงินอร่าม
2. เด็กหญิงเจนจิรา   คุ้มโนนคร้อ
3. เด็กชายเศรษฐพงษ์   เนตรแก้ว
 
1. นางกรรณิกา   สอนไต่แก้ว
2. นางสาวรัชดาภรณ์   งามแก้ม