สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36.5 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงพัชญานุช   แถวไธสง
 
1. นางวิไลภรณ์   กันกำแหง
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงอารีรัตน์   แขกใจเย็น
 
1. นางรัชนีย์    บุญเกิด