สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปวีนา   ปะวันจะ
2. เด็กหญิงสิริญญา   วิถี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   วงหาเทพ
 
1. นางสุทัสสา   ไตรเมธาวี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เนตรแก้ว
2. เด็กหญิงนิดา  โม้ตา
 
1. นายสมเกียรติ  ขอโหมกลาง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปกีรนันท์   ชาติฉำ
2. เด็กหญิงปริชมน   คำสุวรรณ์
 
1. นางดวงตา   สุทธิปริญญานนท์
2. นางสาวพรพิมล   นาจันทร์หอม
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงเกวลิน   พงษาเทศ
2. เด็กหญิงเกศมณี   รักสุจริต
 
1. นางสาวพรพิมล   นาจันทร์หอม