สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงจุราภรณ์   ศรียางนอก
 
1. นางสมบัติ   ทูนไธสง
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงปรารถนา   ศรีพนม
 
1. นางสมบัติ    ทูนไธสง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 17 1. เด็กหญิง.รุจิรา   สินกอง
2. เด็กชายกุมภาพันธ์   วัชรภิรมย์
3. เด็กชายธนชัย   คร่ากระโทก
4. เด็กชายธีรวัฒน์   พยัคฆศรี
5. เด็กชายมาลิษา   บรรจงโคกกรวด
6. เด็กชายวุฒินันท์   ทาไธสงค์
 
1. นางประภัสสร   โรจนสังหทัย
2. นางอุไลวรรณ   ศรีพูน