สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 1 (บัวใหญ่สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงอรนุช   เข็มนาค
 
1. นางกุลทรัพย์   บัญญัติสิน
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   บุญเอื้อ
2. เด็กหญิงวราภรณ์   เอกนาม
 
1. นางจิตตมาส    เขตคาม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71.33 เงิน 20 1. เด็กชายญาณวรุจน์   บุญหล้า
 
1. นายประยูร    ถันลานันท์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายไตรภพ   วิประธรรม
 
1. นายทิชากร   วงศรีลา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศักดา   เกาะด่านกลาง
2. เด็กหญิงอารียา   ศรีษะพรม
 
1. นางทิชากร   วงศรีลา
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กชายนนทกานต์   ส่งเสริม
 
1. นายอนุกูล   จันทรจิต
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงสิริ   เสาธง
 
1. นายอนุกูล   จันทรจิต
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรัญญารัตน์   จันภิรมย์
 
1. นายบารมี   สุขศรีนาค
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงจิราพร   การถาง
 
1. นางสาวโสภา    สมจิตร
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 20 1. เด็กชายดลพัทธ์    ศรีนอก
2. เด็กชายธรรณธร   เรืองศรี
3. เด็กชายปิยะศักดิ์   ศรีวุฒิพงษ์
 
1. นางจิราสิน   ภาระดี
2. นางสาวฐิยาภา   มุขวันโน