สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสลาลี  ลาดโยค
 
1. นางจิราพร  ธาดา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภัสรา  ปะวะเค
 
1. นางกฤติยาณี  นิลชา
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงกัลยารัตย์  วงษ์ธรรม
 
1. นางสาวจิรภา  ใจเมือง
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิติมา  แท้ไธสง
2. เด็กชายพนาวุธ  สิงห์โนนเชือก
3. เด็กหญิงสิริยากร  ศิริกร
 
1. นางกาญจนา  วงศ์นรินทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยชนะ  บัวสำราญ
2. เด็กหญิงทักษพร  ศรีฤทธิ์
 
1. นางจิราพร  ธาดา
2. นางสายสันีย์  อินทรภาษิต
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 37 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาตรวังแสง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีสันติธรณ์
3. เด็กหญิงนฤมล  เย็นจอหอ
4. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ประจิตร
5. เด็กหญิงปลาทอง  ทองเทพ
6. เด็กหญิงปวีณา  พลราช
7. เด็กหญิงป้ทมา  พิศนอก
8. เด็กหญิงศิวาพร  สีหาบุตโต
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดมมณีกรณ์
10. เด็กหญิงเย็นฤดี  พึ่งเป้า
 
1. นางสาวนิชาภัทร  พยัคพล
2. นายยงยุทธ  รุจิระพงศาหาญ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 90.3 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติกพศ  วงศ์ษาศิริ
2. เด็กหญิงกิตติยากรณ์  ไตรดงพลอง
3. เด็กหญิงชลฐืชา  ขุนองค์
4. เด็กหญิงปิยภรณ์  ทับสมบัติ
5. เด็กหญิงพนิดา  ชัยแสนหาร
6. เด็กหญิงพิรดา  ลิ้มชูวงศ์
7. เด็กหญิงวาริสา  พันโภคา
8. เด็กชายวุฒิพงษ์  บุษราคัม
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุตรเพ็ชร
10. เด็กหญิงอภิญญา  พร้อมจิตร
11. เด็กหญิงอริศรา  ใบพั้ว
12. เด็กหญิงอัญชิสา  ประจิตร
13. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภิรมย์จิต์
14. เด็กหญิงเพรชลดา  บุญสิทธิ์
15. เด็กหญิงแพรวพราว  ปาปะเส
 
1. นางสาวปัญญานุช  ศรีวิไสย
2. นางสาวปาริชาติ  บริบูรณ์
3. นายยุทฑพงศ์  ซื่อสัตย์
4. นางสุภาวดี  หันตุลา
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุกัลยา  เลื่อมใส
2. เด็กหญิงสุทราวดี  เพ็งโคตร
 
1. นางสาวรำไพ  พงษ์ศรี
 
9 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายชุติพนธ์  เที่ยงสันเทียะ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภูพนาแสง
3. เด็กหญิงอัยรา  นามวันสา
 
1. นางจารุณี  หอมทอง
2. นางสาวประทุมทิพย์  ทองชา
 
10 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุสุมา  ปัดทุม
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  คงประฐา
 
1. นางจารุณี  หอมทอง
2. นางสาวประทุมทิพย์  ทองชา
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายพันธมิตร  ก่อชัย
2. เด็กชายศิลา  บัวภา
 
1. นางจารุณี  หอมทอง
2. นางสาวประทุมทิพย์  ทองชา
 
12 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริยาพร  บุปะโท
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปะวะเค
3. เด็กหญิงธนพร  โพธิขำ
4. เด็กหญิงธนัชชา  เวฬุมาศ
5. เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  สุวิวัฒนพงศ์
6. เด็กหญิงนราธิณี  โพริชนะ
7. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  แสนกล้า
8. เด็กหญิงพิชชาอร  เลิศวรายุทธ
9. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  การงาน
10. เด็กหญิงมณีอัมพัน  ปะวะเค
11. เด็กหญิงมรกต  ศรีบท
12. เด็กหญิงมาลินี  ลิละคร
13. เด็กหญิงศิริพร  พิเศษ
14. เด็กหญิงสุชาดา  เสี่ยงบุญ
15. เด็กหญิงสุพรรษา  เสี่ยงบุญ
16. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วแสนชัย
 
1. นางสุภาวดี  หันตุลา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐาปะณี  โม้ลา
 
1. นางสาวแรกรัก  บุญอยู่
 
14 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กกอู่
 
1. นางสุจินดา  พรหมสวัสดิ์