สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 37 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาตรวังแสง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีสันติธรณ์
3. เด็กหญิงนฤมล  เย็นจอหอ
4. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ประจิตร
5. เด็กหญิงปลาทอง  ทองเทพ
6. เด็กหญิงปวีณา  พลราช
7. เด็กหญิงป้ทมา  พิศนอก
8. เด็กหญิงศิวาพร  สีหาบุตโต
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดมมณีกรณ์
10. เด็กหญิงเย็นฤดี  พึ่งเป้า
 
1. นางสาวนิชาภัทร  พยัคพล
2. นายยงยุทธ  รุจิระพงศาหาญ
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กกอู่
 
1. นางสุจินดา  พรหมสวัสดิ์