สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสลาลี  ลาดโยค
 
1. นางจิราพร  ธาดา
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงกัลยารัตย์  วงษ์ธรรม
 
1. นางสาวจิรภา  ใจเมือง
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิติมา  แท้ไธสง
2. เด็กชายพนาวุธ  สิงห์โนนเชือก
3. เด็กหญิงสิริยากร  ศิริกร
 
1. นางกาญจนา  วงศ์นรินทร์