สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 1. เด็กชายกิตติพร  กล้าหาญ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  ผาริการ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  เติมจิตร
 
1. นางกมลวรรณ  โดดนาดี
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรนภัส  หลายทวีวัฒน์
 
1. นางศศิธร  ชิมโพธิ์คลัง
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงธัญมาศ  การถาง
2. เด็กชายยศพัชร  ทินสี
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  บุญดี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ทะสุนทร
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนรพนธ์  ลายนอก
2. เด็กชายวิชญา  สิทธินนธชัย
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
2. นางดวงพร  กลมเกลียว
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงศศิยกร  อิ่นคำแสง
 
1. นางวารุณี  โพธิ์ขี
 
7 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงปริชมน  คำมาปัน
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์  จันทร์คำ
3. เด็กชายหฤษฏ์  นามศรี
 
1. นางวิชาดา  คิดเห็น
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงฐิติยากร  ลิ้นทะเล
2. เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์  ศรีไชยวาน
3. เด็กหญิงมณฑิตา  หลายทวีวัฒน์
4. เด็กหญิงยศวดี  เดชพร
5. เด็กหญิงเมฆขลา  แก่นจันทร์
 
1. นางชรินทร  ลิ้มสวัสดิ์
2. นางหทัยวรรณ  นาดี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  ปุระหล่า
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อินทชัย
3. เด็กหญิงณัฐนิช  รักสุจริต
4. เด็กหญิงพรประภา  พลทามูล
5. เด็กหญิงอรญา  สิงห์คำ
 
1. นางประสิทธิ์  ศรีฤทธิ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 4    
11 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงธณัฐชา  การเพียร
2. เด็กหญิงวรรณธนา  พิพิธจันทร์
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  จัดนอก
 
1. นายศุภกิจ  แป้นนอก
 
12 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แทงตลาด
2. เด็กหญิงปิยธิดา  พิงไธสง
3. เด็กหญิงมินวดี  ลิ้นทะเล
 
1. นางสาวสุภาวินี  บุญมา
 
13 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 69.66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงคณิศร  พรมมร
2. เด็กหญิงจันทรืเพ็ญ  เติมตะขบ
3. เด็กหญิงอัญชลีพร  ทองมูล
 
1. นางสาวสุภาวินี  บุญมา
 
14 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธณัฐชา  การเพียร
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคัม
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิลักษณ์  ตั้งสันติถาวร
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคัม
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันโทวาท
 
1. นางสาวชริยา  เจิมขุนทด
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฤศนัย  หินเธาร์
 
1. นางสาวชริยา  เจิมขุนทด
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กชายพีรภัทร  ทรัพย์อาจสวัสดิ์
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคัม
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉัตรนลินญา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวชริยา  เจิมขุนทด
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติกร  ประจิตร
 
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - -    
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิติมา  ศุภรตรีทิเพศ
2. เด็กชายปิยังกูร  พิกุล
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภูบาลี
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงนัธวรรณ  ช้างสาร
2. เด็กหญิงนิโลบล  พลศรีราช
3. เด็กหญิงศิวาการ  แก่นนอก
 
1. นางสาวเกษร  เทียมชัยภูมิ
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณับริยา  ฝาชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ชาวสวน
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภูบาลี
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงจันทิมา  นางาม
2. เด็กหญิงญาณาธิป  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภูบาลี
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อินทร์แขวน
2. เด็กหญิงศศิกาญน์  รัตนา
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภูบาลี
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงวนิดา  กัญญาวัชยุวพงษ์
2. เด็กหญิงศุภกาญน์  เพ็ญเกาะ
3. เด็กหญิงอภัสรา  ตรวจนอก
 
1. นางสาวเกษร  เทียมชัยภูมิ
 
28 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรธิดา  ตฤณวุฒิพงษ์
 
1. นางสุภาพร  รายณะสุข
 
29 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัลณัฐสิริ  ผดุงวิริยะพาณิช
 
1. นางสาวณัฐริกา  ปัญจาคะ
 
30 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุดาภา  สีทาวงษา
 
1. นายการุณย์  นามวงษ์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กชายชนาธิปย์  ปั่นสี
2. เด็กชายชยานันท์  สุภาพันธ์
3. เด็กชายพีรวิชญ์  สิงห์คำ
4. เด็กชายภวัต  แซ่กู้
5. เด็กชายภานุพงศ์  คำภาบุตร
6. เด็กชายวชิรวิชญ์  ดงสิงห์
 
1. นายบัณฑิต  นามบุรี
2. นายอนุกูล  ทัดวรพงศ์
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 79.02 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัชร์  แสงไพบูลย์
2. เด็กชายธนาภร  เชยรัมย์
3. เด็กชายพัชระ  ไชยเสริม
4. เด็กชายพีรภัทร  ทรัพยือาจสวัสดิ
5. เด็กชายรัฐพงษ์  เลขนอก
6. เด็กชายสุรสิทธิ์  คำมา
7. เด็กชายอนุวัฒน์  คำเรืองศรี
8. เด็กชายอิสรภาพ  เผือกพงษ์
 
1. นายชำนิ  ขีดเข้ม
2. นายอนุกูล  ทัดวรพงศ์
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 15 1. เด็กชายนันทกานต์  ดงอุทิศ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แรกไธสง
3. เด็กหญิงพิชชาพร  เสริฐประสม
 
1. นางสาวมัณทนา  วังพฤกษ์
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิตา  ผกาบุตร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดาวขุนทด
 
1. นายชำนิ  ขีดเข้ม
 
35 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ไพรเขียว
 
1. นางนงนุช  คำสาคู
 
36 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญประจง
2. เด็กหญิงผไทมาศ  บรรดาศักดิ์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ดาวขุนทด
 
1. นางฐิตอพร  พลดงนอก
2. นางวาสนา  คำลือหาญ
 
37 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 12 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณปะโพธิ์
2. เด็กหญิงลภัสกร  เหลาอ่อน
3. เด็กหญิงสุภัชชา  บัวสาลี
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  เกษนอก
2. นางสาวบังอร  พิมพ์นอก