สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงธัญมาศ  การถาง
2. เด็กชายยศพัชร  ทินสี
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  บุญดี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ทะสุนทร
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนรพนธ์  ลายนอก
2. เด็กชายวิชญา  สิทธินนธชัย
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
2. นางดวงพร  กลมเกลียว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 4    
4 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธณัฐชา  การเพียร
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคัม
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิลักษณ์  ตั้งสันติถาวร
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคัม
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันโทวาท
 
1. นางสาวชริยา  เจิมขุนทด
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฤศนัย  หินเธาร์
 
1. นางสาวชริยา  เจิมขุนทด
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กชายพีรภัทร  ทรัพย์อาจสวัสดิ์
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคัม
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉัตรนลินญา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวชริยา  เจิมขุนทด
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติกร  ประจิตร
 
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิติมา  ศุภรตรีทิเพศ
2. เด็กชายปิยังกูร  พิกุล
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภูบาลี
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงนัธวรรณ  ช้างสาร
2. เด็กหญิงนิโลบล  พลศรีราช
3. เด็กหญิงศิวาการ  แก่นนอก
 
1. นางสาวเกษร  เทียมชัยภูมิ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณับริยา  ฝาชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ชาวสวน
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภูบาลี
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อินทร์แขวน
2. เด็กหญิงศศิกาญน์  รัตนา
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภูบาลี
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงวนิดา  กัญญาวัชยุวพงษ์
2. เด็กหญิงศุภกาญน์  เพ็ญเกาะ
3. เด็กหญิงอภัสรา  ตรวจนอก
 
1. นางสาวเกษร  เทียมชัยภูมิ
 
16 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรธิดา  ตฤณวุฒิพงษ์
 
1. นางสุภาพร  รายณะสุข
 
17 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัลณัฐสิริ  ผดุงวิริยะพาณิช
 
1. นางสาวณัฐริกา  ปัญจาคะ
 
18 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุดาภา  สีทาวงษา
 
1. นายการุณย์  นามวงษ์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิตา  ผกาบุตร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดาวขุนทด
 
1. นายชำนิ  ขีดเข้ม
 
20 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ไพรเขียว
 
1. นางนงนุช  คำสาคู
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญประจง
2. เด็กหญิงผไทมาศ  บรรดาศักดิ์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ดาวขุนทด
 
1. นางฐิตอพร  พลดงนอก
2. นางวาสนา  คำลือหาญ
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 12 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณปะโพธิ์
2. เด็กหญิงลภัสกร  เหลาอ่อน
3. เด็กหญิงสุภัชชา  บัวสาลี
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  เกษนอก
2. นางสาวบังอร  พิมพ์นอก