สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงรสิตา  สายทอง
 
1. นางสาวปาริตา  ไชยสงค์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายภูตะวัน  พลดงนอก
 
1. นายนวพล  แสนใจ