สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  วิจารณ์ปรีชา
2. เด็กหญิงวรดา  พวงบุตร
3. เด็กหญิงอัจฉรีย์  ศรีสุข
 
1. นางอมรรัตน์  เที่ยงกลาง
2. นางสาวอัญชลี  มีศิลป์
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงดาริกา  ดอนเตาเหล็ก
2. เด็กชายธนโชติ  จัดนอก
3. เด็กหญิงรุจิรา  สิเนหะ
 
1. นายมานพ  ศิลป์ประกอบ
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงอาริษา  อินเอี่ยม
 
1. นางสาวพจนีย์  หมั่นกิจ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายธนวัตฒน์  อินทร์ชู
2. เด็กหญิงปรานต์สิรี  ภักดีสถิตธรรม
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ปนิทานัง