สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อบมาลี
2. เด็กหญิงบุษยา  ปะการเต
 
1. นายสุทธิชัย  เป้งคำภา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงตามาร่า  สเว็มเมอร์
 
1. นางชุติมา  ดรเถื่อน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.33 ทอง 12 1. เด็กหญิงจริยา  แจ้งหมื่นไวย์
 
1. นางสาวสายกีต้าร์  ปะวะขัง
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงประณยา  ป้องสนาม
 
1. นายมานพ  ศิลป์ประกอบ
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กชายดลชัย  ศรีอภัย
 
1. นายมานพ  ศิลป์ประกอบ
 
6 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกษมา  คำมาเร็ว
2. เด็กชายกานพลู  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงธนัชพร  หาญณรงค์
4. เด็กชายวีรพงษ์  ชื่นกลาง
5. เด็กชายวีรพรต  วัชรภิรมย์
6. เด็กชายวีรภัทร  วัชรภิรมย์
7. เด็กหญิงศศิกาญจน์  สุดหนองบัว
8. เด็กหญิงศศิกาญจน์  จัดนอก
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  มณีรัตน์
10. เด็กชายอภิรักษ์  สีอ่อนนอก
 
1. นายจีรศักดิ์  หลักแวงมล
2. นางปทุมวดี  ดอกพยอม
3. นางสาวพจนีย์  หมั่นกิจ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เนื้อนุ่ม
 
1. นางสาวนันทรัตน์  ยกบัตร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธาศิณี  รัตนวิจิตร
 
1. Mr.Jiang  Jia Hong