สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายคมกริช   ถอนอก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   เม็งไธสง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   หาญโก่ย
4. เด็กชายนันทวุฒิ    ฉิมนอก
5. เด็กชายปฏิภาณ   โพทา
6. เด็กหญิงรุ่งนภา   ชุ่มกมล
7. เด็กชายวรพล   ชัชวาลวิทย์
8. เด็กหญิงวาพร   ทองจอก
9. เด็กชายสุทธิพงษ์   สอนโก่ย
10. เด็กหญิงอโนชา   แสนดี
 
1. นายเถกิงศิลป์   มาปะโท
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศิริภัทร    จันทีเทศ
2. เด็กหญิงสุพรรษา    ดงหิ่ง
 
1. นายวิวัฒนากร   พิมพ์มนต์
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัญญพนต์   มสิกา
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์   แก้วโก่ย
 
1. นางสาวจันทิภา   คำหงษา
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงสโรชา   นันภิวงศ์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ   รักสนิท
 
1. นายวิวัฒนากร   พิมพ์มนต์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชาย เจษฎา   แก้วชัย
2. เด็กชายกรกฎ   ชนะการี
3. เด็กหญิงกรรณิกา   นีระมนต์
 
1. นางสาววัลลี   จิตซ้าย
2. นายวิวัฒนาการ   พิมพ์มนต์