สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านสีดา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 - - - 1. เด็กชายพลวัฒน์   ไปรแดน
 
1. นางแสงจันทร์   ปะจะเน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรัญญา    ดีตา
 
1. นางแสงจันทร์   ปะจะเน
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงศศิวิมล   วิลุนละพันธ์
 
1. นางสาวสุเนตร   สวาทนา
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงรัตนาวลี   ใหญ่กระโทก
2. เด็กหญิงวิจิตรา   ศรีวิชา
 
1. นางสาวสุเนตร   สวาทนา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  สียางนอก
2. เด็กชายธนชิต  วังหาญ
3. เด็กชายมณ๊  เปียมวย
4. เด็กหญิงสาโรจน์  ผาดไธสง
5. เด็กหญิงสุณิสา  ชัยภูธร
 
1. นางสุจิตรา  รัตนดาวเรือง
2. นางสาวสุเนตร    สวาทนา
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กชายธนชิต  วังหาญ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีลิ้ม
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ช่างสีดา
 
1. นางสาวกรชุลี  ชาลีพรม
2. นายธวัชชัย  อัครปทุม
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนชิต   วังหาญ
2. เด็กชายศุภวิชญ์   ศรีลิ้ม
3. เด็กชายอภิวัฒน์   ช่างสีดา
 
1. นางสาวกรชุลี   ชาลีพรม
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สมน้อย
2. เด็กหญิงณัฐสุดา   อดทน
3. เด็กหญิงพวงทิพย์   หาญชนะ
4. เด็กหญิงสิดาพร   ด้วงสีดา
5. เด็กหญิงสุมาลี   กล้าหาญ
6. เด็กหญิงอารียา    คิดเห็น
 
1. นางสาวกรชุลี   ชาลีพรม
2. นางนิตยา   อัครปทุม
3. นายบุญเลิศ   โต๊ะไธสง