สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านสีดา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงรัตนาวลี   ใหญ่กระโทก
2. เด็กหญิงวิจิตรา   ศรีวิชา
 
1. นางสาวสุเนตร   สวาทนา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กชายธนชิต  วังหาญ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีลิ้ม
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ช่างสีดา
 
1. นางสาวกรชุลี  ชาลีพรม
2. นายธวัชชัย  อัครปทุม