สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหญ้าคา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 70.3 เงิน 11 1. เด็กชายกายสิทธิ์    รัตนะ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ผินนอก
3. เด็กหญิงชนาภา   โพธิ์อิ่ม
4. เด็กหญิงชรินรัตน์   พามอก
5. เด็กชายชาติชาย   ด้วงจุมพล
6. เด็กหญิงนวพร   เอี่ยมนอก
7. เด็กชายพงศกร   พรมดีมา
8. เด็กชายพงษ์เทพ   ไปไหน
9. เด็กหญิงพันนิตา   พรมบุตร
10. เด็กหญิงวชิรภรณ์   ชุ่มเทียมพงษ์
11. เด็กหญิงศศิธร   พรมบุตร
12. เด็กหญิงสุดารัตน์   ดงคำศรี
13. เด็กหญิงอนุชิดา   ไชยรถ
14. เด็กหญิงอมรรัตน์   แสงดาว
15. เด็กหญิงโชติรส   เหลาสา
 
1. นางสาวนภัทร   แพงไธสง
2. นางสาวศรัญญ่า   บุดดาวงษ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์   เฉื่อยกลาง
 
1. นางสาวนภัทร   แดนไธสง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์   สาระคำ
 
1. นางสาวนภัทร   แดนไธสง