สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงนิตยา   กินาลักษณ์
 
1. นางกิตติ์ธัญญา   เที่ยงสูงเนิน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65.33 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงฐิติมา   จันศิริ
 
1. นางกิตติ์ธัญญา   เที่ยงสูงเนิน
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์   แก้วนอก
 
1. นางวนิดา   สิงหาภู
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงมลธิชา   จันทร์รอด
2. เด็กหญิงอรวรรณ    สาระกิจ
 
1. นายประพนธ์   การค้า
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิตยา   แร่กาสินธุ์
 
1. นางนันทินี   ปาณาราช
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   มุ่งเขื่องกลาง
 
1. นายสมพงษ์   วรรณกุล
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพัชา   เหล่ากนทา
 
1. นางจันทรา   ธนาคุณ
 
8 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพงศกร   พลดงนอก
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์   ศรีระ
 
1. นางจันทรา    ธนาคุณ
 
9 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 7 1. เด็กชาย เฉลิมพล   เจริญสุทธิสวัสดิ์
2. เด็กชายนัฐพล   ชัยสา
 
1. นางจันทรา   ธนาคุณ
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายอาริยะชล   ทะเจริญ
 
1. นางนางจันทรา   ธนาคุณ
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรพิมล   วิเศษธร
2. เด็กหญิงวิภาวดี   โพธิ์พันธ์
3. เด็กหญิงสิริโสภา   เข็มพันธุ์
 
1. นางสมคิด   ประกอบนอก
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงธารวิมล   สร้อยนาค
2. เด็กหญิงพรทิพย์   จันรอด
3. เด็กหญิงวรรณิศา   โพธิราช
4. เด็กหญิงสวรรณภร   สาระทวย
5. เด็กหญิงเบญญา   หารคุโน
 
1. นายรพินทรนาร์ท   วงษ์อามาตย์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิง.บุษบา   จันทร์เหลือง
2. เด็กหญิงมลทิชา   ศรีชุม
3. เด็กหญิงวารุณี    ดำคำ
4. เด็กชายศุภโชค   มะโนมัย
5. เด็กหญิงเมทะนี    จำวัน
 
1. นายธำรง   พรหมเกษ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายนิกร   ศรีชุม
2. เด็กชายพงษ์ธร   บุญสน
3. เด็กชายพงษ์สิทธิ์   พลดงนอก
4. เด็กชายรุจิโรจน์   พลดงนอก
5. เด็กชายอติกานต์   พลดงนอก
 
1. นายธำรง   พรหมเกษ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงนิตยา   แร่กาสิน
 
1. นางวนิดา   สิงหาภู
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กชายรณกร    บูรณะ
2. เด็กหญิงสุทธิดา   มุยแฮบัว
 
1. นางละมัย   ตั้งพงษ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กชายรณกร  บูรนะ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  มุยแฮบัว
 
1. นางละมัย   ตั้งพงษ์
2. นางสมคิด  ประกอบนอก
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายบดินทร์เดช   พรมมานอก
2. เด็กหญิงรญา   อัตชัย
 
1. นางจันทรา  ธนาคุณ
2. นายธำรง  พรหมเกษ
 
19 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงแพรวฤดี    ท้าวจันทร์
 
1. นางปทุมพร   การค้า
 
20 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ประทุม
2. เด็กหญิงประภัสสร   ยอดนิล
 
1. นางปทุมพร   การค้า
 
21 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนกร   สินฉัยยา
 
1. นางปทุมพร   การค้า
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธาสินี   สุวรรณรัตน์
 
1. นางนันทินี   ปาณาราช
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กชายสายฟ้า   ไพนาทม
 
1. นายประพนธ์   การค้า
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กชายพิเศกสันต์   วิบูลย์ศิลป์
 
1. นายประพนธ์   การค้า
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 70.66 เงิน 10 1. เด็กหญิงเกศรินทร์   ชัยศิลป์
 
1. นายประพนธ์   การค้า
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรศักดิ์    ขอดรัมย์
 
1. นางปทุมพร   การค้า
 
27 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุพัตรา   เจือจันทึก
 
1. นางปทุมพร    การค้า
 
28 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริกุล  ธาตุสร้อย
 
1. นายประพันธ์  การค้า
 
29 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพุฒิพันธ์   ดีชัยชนะ
 
1. นางปทุมพร   การค้า
 
30 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิริกุล   ธาตุสร้อย
 
1. นางปทุมพร   การค้า
 
31 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงพัชรา   เฉลิมวงศ์
 
1. นางปทุมพร   การค้า
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรพิลัย    แพงไธสง
 
1. นางปทุมพร   การค้า
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัฐพงษ์   อ่อนทา
 
1. นายประพนธ์   การค้า
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอิสริญา   ชัยศิลป์
 
1. นายประพนธ์   การค้า
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายอัศวิน   พลดงนอก
2. เด็กชายเกียรติภูมิ   ภาคพรม
 
1. นางนิติยา   ศรีชุม
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชาย สิทธิกรณ์    ฤทธิ์สิงห์
2. เด็กหญิงดลยา   ศรีชุม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   สอนโก่ย
 
1. นางปทุมพร   การค้า
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวริษรา   ฟรีสันเทียะ
2. เด็กหญิงสายชล    พลดงนอก
 
1. นางนิติยา    ศรีชุม
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสรวีย์   แร่กาสินธุ์
2. เด็กหญิงอาทิตตยาพร    ประระทัง
 
1. นางนิติยา    ศรีชุม
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 70.6 เงิน 14 1. เด็กหญิงทัศธิดา   โสภณ
2. เด็กชายภานุวัฒน์   กาละพัตร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   มาระมิ่ง
 
1. นางปทุมพร   การค้า
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิง อมรรัตน์   คลังใหญ่
2. เด็กชายจตุพร   มั่นเขตวิทย์
 
1. นางจันทรา  ธนาคุณ
2. นางนิติยา   ศรีชุม
 
41 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ถิ่นสำโรง
 
1. นายอำนาจ   พรมภา
 
42 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิง เมวิการ์   ประระทัง
 
1. นายบุญโฮม   แสงวงศ์
 
43 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายวุฒิสิทธิ์   วะหิม
 
1. นายอำนาจ   พรมภา
 
44 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.3 เงิน 7 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   โพยนอก
 
1. นายอำนาจ   พรมภา
 
45 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ภาคพรม
 
1. นายอำนาจ   พรมภา
 
46 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   ทองทวี
2. เด็กหญิงทิพวรรณ   วงษ์คำหาญ
3. เด็กชายธวัช   บุตรวงษ์
4. เด็กหญิงปรัชญา   เผ่าสีดา
5. เด็กชายเกียรติคุณ   ภาคพรม
 
1. นายอำนาจ   พรมภา
 
47 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุภาวดี   พันธุมิตร
 
1. นางวราลักษณ์   แสนศรี
 
48 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 7 1. เด็กชายธนกฤต   จินารักษ์
2. เด็กหญิงพลอยมณี   อัปมานะ
3. เด็กชายอนิรุจน์   นำพา
 
1. นางปราณี   นราดุลย์
 
49 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 13 1. เด็กชายธีรภัทร   พันธ์น้อย
2. เด็กชายพงศกร   แคนคอง
3. เด็กชายอมรินทร์   ยินเครือ
 
1. นางปราณี   นราดุลย์