สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงนิตยา   กินาลักษณ์
 
1. นางกิตติ์ธัญญา   เที่ยงสูงเนิน
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรพิมล   วิเศษธร
2. เด็กหญิงวิภาวดี   โพธิ์พันธ์
3. เด็กหญิงสิริโสภา   เข็มพันธุ์
 
1. นางสมคิด   ประกอบนอก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงธารวิมล   สร้อยนาค
2. เด็กหญิงพรทิพย์   จันรอด
3. เด็กหญิงวรรณิศา   โพธิราช
4. เด็กหญิงสวรรณภร   สาระทวย
5. เด็กหญิงเบญญา   หารคุโน
 
1. นายรพินทรนาร์ท   วงษ์อามาตย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิง.บุษบา   จันทร์เหลือง
2. เด็กหญิงมลทิชา   ศรีชุม
3. เด็กหญิงวารุณี    ดำคำ
4. เด็กชายศุภโชค   มะโนมัย
5. เด็กหญิงเมทะนี    จำวัน
 
1. นายธำรง   พรหมเกษ
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กชายสายฟ้า   ไพนาทม
 
1. นายประพนธ์   การค้า
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 70.66 เงิน 10 1. เด็กหญิงเกศรินทร์   ชัยศิลป์
 
1. นายประพนธ์   การค้า
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 70.6 เงิน 14 1. เด็กหญิงทัศธิดา   โสภณ
2. เด็กชายภานุวัฒน์   กาละพัตร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   มาระมิ่ง
 
1. นางปทุมพร   การค้า
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิง อมรรัตน์   คลังใหญ่
2. เด็กชายจตุพร   มั่นเขตวิทย์
 
1. นางจันทรา  ธนาคุณ
2. นางนิติยา   ศรีชุม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.3 เงิน 7 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   โพยนอก
 
1. นายอำนาจ   พรมภา