สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงนิตยา   แร่กาสิน
 
1. นางวนิดา   สิงหาภู
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กชายรณกร  บูรนะ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  มุยแฮบัว
 
1. นางละมัย   ตั้งพงษ์
2. นางสมคิด  ประกอบนอก
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธาสินี   สุวรรณรัตน์
 
1. นางนันทินี   ปาณาราช
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กชายพิเศกสันต์   วิบูลย์ศิลป์
 
1. นายประพนธ์   การค้า
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรศักดิ์    ขอดรัมย์
 
1. นางปทุมพร   การค้า
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุพัตรา   เจือจันทึก
 
1. นางปทุมพร    การค้า
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริกุล  ธาตุสร้อย
 
1. นายประพันธ์  การค้า
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพุฒิพันธ์   ดีชัยชนะ
 
1. นางปทุมพร   การค้า
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงพัชรา   เฉลิมวงศ์
 
1. นางปทุมพร   การค้า
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรพิลัย    แพงไธสง
 
1. นางปทุมพร   การค้า
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัฐพงษ์   อ่อนทา
 
1. นายประพนธ์   การค้า
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายอัศวิน   พลดงนอก
2. เด็กชายเกียรติภูมิ   ภาคพรม
 
1. นางนิติยา   ศรีชุม
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสรวีย์   แร่กาสินธุ์
2. เด็กหญิงอาทิตตยาพร    ประระทัง
 
1. นางนิติยา    ศรีชุม
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุภาวดี   พันธุมิตร
 
1. นางวราลักษณ์   แสนศรี
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 7 1. เด็กชายธนกฤต   จินารักษ์
2. เด็กหญิงพลอยมณี   อัปมานะ
3. เด็กชายอนิรุจน์   นำพา
 
1. นางปราณี   นราดุลย์
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 13 1. เด็กชายธีรภัทร   พันธ์น้อย
2. เด็กชายพงศกร   แคนคอง
3. เด็กชายอมรินทร์   ยินเครือ
 
1. นางปราณี   นราดุลย์